Dog’s Behaviour in a Veterinary Office

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

A dog, just like a human, has the ability to feel many emotions directly related to a given situation. Out of all the emotions a dog experiences, fear is the one that causes unpredictable behaviour. The undisputed source of stress for a dog may be a visit to a veterinary office and related medical procedures, separation from the owner, but also pheromones left by other animals. The aim of this study was to determine the dog’s stress level in a veterinary office depending on its age. The material was collected by an electronic survey in February 2021 among 381 dog owners. The analysis of the results concerning the dog’s behaviour was carried out according to the age groups of dogs and the five-point scale of answers. In the second part of the study, the occurrence of certain dog behaviours was checked depending on the owner’s stress level. The final stage of the research was the use of selected music as a factor reducing stress in dogs and observation of their behaviour (in January and February 2022). The most common stress behaviours reported by the owners were: lowered body posture, tail tuck, retracted ears, and trying to escape, nose licking. Our own research proved that the calmer the owner is, the lower the frequency of stress reactions in the dog. It was found that dogs exposed to calming music while waiting in the waiting room for an appointment showed fewer stress reactions than dogs waiting in the waiting room without music.
Pies podobnie jak człowiek posiada zdolność odczuwania wielu emocji mających bezpośredni związek z daną sytuacją. Spośród wszystkich emocji odczuwanych przez psa strach jest tą, która powoduje trudne do przewidzenia zachowania. Niekwestionowanym źródłem stresu dla psa może być wizyta w gabinecie weterynaryjnym i związane z nią zabiegi medyczne, odseparowanie od właściciela, a także feromony pozostawione przez inne zwierzęta. Celem niniejszej pracy było określenie poziomu stresu psa w gabinecie weterynaryjnym w zależności od jego wieku. Materiał zebrano, przeprowadzając ankietę w wersji elektronicznej w lutym 2021 roku wśród 381 właścicieli psów. Analiza wyników dotyczących zachowania psa prowadzona była z podziałem na grupy wiekowe psów oraz przy użyciu pięciostopniowej skali odpowiedzi. W drugiej części badania sprawdzano występowanie określonych zachowań psa w zależności od poziomu stresu właściciela. Ostatnim etapem badań było zastosowanie wybranej muzyki jako czynnika zmniejszającego odczuwanie stresu u psów i obserwacja ich zachowania (w styczniu i lutym 2022 roku). Najczęstszymi zachowaniami stresowymi zgłaszanym przez właścicieli były: obniżona postawa ciała, podkulanie ogona, cofnięte uszy, wyrywanie się i próba ucieczki, oblizywanie nosa. Badania własne dowiodły, że im większy spokój zachowuje właściciel, tym mniejsza częstotliwość występowania reakcji stresowych u psa. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, że psy poddane działaniu muzyki uspokajającej podczas oczekiwania w poczekalni na wizytę wykazywały mniej reakcji stresowych niż psy oczekujące w poczekalni bez muzyki.

Opis

Słowa kluczowe

dog’s stress behaviour, veterinary office, dog’s owner stress, reakcje stresowe psa, gabinet weterynaryjny, stres właściciela psa

Cytowanie

Rudnik K., Królaczyk K., Gościewska K., (2022), Dog’s Behaviour in a Veterinary Office, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 365(64)4, 58–67, doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.7