The Use of Serum Protein Electrophoresis in Diagnosis of Horse Diseases

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the study was to use serum protein electrophoresis for a preliminary evaluation of the physiological condition of horses and detection of potential diseases. The serum electropherogram of healthy horses is characterized by a lack of a prealbumin zone, and 6 different bands can be observed: albumin, α1, α2, β1, β2, and γ-globulin. Numerous pathological states in horses, including liver diseases, innate or acquired immune deficiencies, enteropathies and nephropathies associated with protein loss, local or systemic infections, cancers, and parasites can cause changes in the albumin fraction and globulin concentration. The serum protein level can also change significantly in the case of equine babesiosis. In the horses tested the serum content of albumins and three globulin fractions with their subfractions were determined. The total protein concentration and the ratio of albumins to total globulins (A/G) were determined. Serum protein electrophoresis in horses can be recommended as a screening test for qualitative detection of abnormalities in the major proteins and as an important supplement to detailed calculation of serum proteins.
Celem pracy było zastosowanie elektroforezy białek surowicy krwi w celu wstępnej oceny stanu fizjologicznego i wykrycia potencjalnych chorób u koni. Elektroforetogram surowicy zdrowych koni charakteryzuje się brakiem strefy prealbumicznej; można zaobserwować sześć różnych pasm: albuminy, α1, α2, β1, β2, i γ-globuliny. U koni wiele stanów patologicznych, takich jak choroby wątroby, wrodzone lub nabyte niedobory odporności, enteropatie i nefropatie związane z utratą białka, zakażenia miejscowe lub układowe, nowotwory i pasożyty, mogą spowodować zmiany we frakcji albumin i w koncentracji globuliny. Również w przypadku babeszjozy koni stężenie w surowicy białka może się znacznie zmienić. Określono zawartość albuminy oraz trzech frakcji globulin wraz z podfrakcjami. U badanych koni ustalono stężenie białka całkowitego i wyznaczono stosunek albumin do wszystkich globulin łącznie (wskaźnik A/G). Elektroforezę białek surowicy u konia można polecić jako badanie przesiewowe dla jakościowego wykrywania nieprawidłowości w głównych białkach i jako ważne uzupełnienie szczegółowego obliczania białek surowicy.

Opis

Słowa kluczowe

horse, electrophoresis, serum proteins, disease, konie, elektroforeza, białka surowicy, choroby

Cytowanie

Jania B., Wyganowska A. , Andraszek K. (2018). The use of serum protein electrophoresis in diagnosis of horse diseases. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2018, 340(45)1, 19–30. doi 10.21005/AAPZ2018.45.1.02