Show simple item record

dc.contributor.authorTarasewicz, Zofia
dc.contributor.authorAniśko, Mieczysław
dc.contributor.authorMajewska, Danuta
dc.contributor.authorRomaniszyn, Krystyna
dc.contributor.authorLigocki, Marek
dc.date.accessioned2022-03-10T11:55:58Z
dc.date.available2022-03-10T11:55:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTarasewicz Z., Aniśko M., Majewska D., Romaniszyn K., Ligocki M. (2013). The Effect of Dried Fruit, Vegetable and Herb Concentrate on the Quality of Hens Eggs. Folia Pomer. Univ. Technol.Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 107–116.pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/990
dc.description.abstractCelem pracy była ocena wpływu koncentratu wyprodukowanego w kraju z odpadów przemysłu spożywczego (owoców, warzyw i ziół), jako dodatku do standardowych mieszanek paszowych, na cechy fizyczne oraz profil mineralny treści jaj pochodzących od kur mięsnych zestawu „Ross 308”. Materiał badawczy stanowiły mieszańce kur mięsnych ROSS 308. Stado liczące 9900 osobników podzielono na trzy grupy. W grupie kontrolnej kurom podawano standardową pełnoporcjową mieszankę przeznaczoną na okres produkcji nieśnej. Kury z grup doświadczalnych II i III otrzymywały mieszankę standardową z dodatkiem koncentratu owocowo-warzywno-ziołowego w ilości odpowiednio 1,5 i 3,0%. W 48 tygodniu życia kur przeprowadzono ocenę jakości 180 jaj wybranych losowo, uwzględniającą: skład morfologiczny jaj, grubość skorupy, indeks kształtu, ciężar właściwy, pH żółtka i białka, a także zawartość wybranych składników mineralnych w żółtku i białku. Zastosowany czynnik doświadczalny nie miał istotnego wpływu na budowę i skład jaja, aczkolwiek udział żółtka i skorupy wykazywał tendencję wzrostową. Stosunek białka do żółtka był korzystniejszy w grupach, w których kury żywiono mieszankami doświadczalnymi. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości makropierwiastków w żółtku i białku jaj. Preparat roślinny istotnie obniżył zawartość żelaza w żółtku i białku oraz ołowiu, kadmu i chromu w żółtku, zwiększył natomiast zawartość cynku w obu częściach treści jaj.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this dissertation was to evaluate the effect of concentrate being produced in the country from food industry waste, i.e. fruits, vegetables and herbs, as an additive to standard compound feeds on the physical traits and mineral profile of egg content from the eggs of ROSS 308 meat hens. Research material included ROSS 308 meat hen hybrids. The flock, composed of 9900 birds, was divided into three groups. The control group hens were fed a standard complete feed intended for the period of laying production. The hens of experimental groups II and III were fed a standard compound feed with addition of fruit, vegetable and herb concentrate in the amount of 1.5 and 3%, respectively. In week 48 of hen life, evaluation of the quality of 180 randomly selected eggs) was performed, taking into consideration the following: morphological composition of eggs, egg shell thickness, egg shape index, specific gravity, egg yolk and albumen pH, and the content of selected minerals in egg yolk and albumen. The experimental factor being applied did not have any significant effect on the egg characters and composition but the percentage of egg yolk and egg shell showed an increasing trend. The albumen to egg yolk ratio was more favourable in the groups where the hens were fed experimental diets. No significant differences were found in the content of macroelements in egg yolk and albumen. The plant concentrate significantly decreased the iron content in egg yolk and albumen and that of lead, cadmium and chromium in egg yolk, whereas increased the zinc content in both parts of egg content.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectchemical elementsen
dc.subjecteggsen
dc.subjectfruiten
dc.subjecthensen
dc.subjectjajopl_PL
dc.subjectkurypl_PL
dc.subjectpierwiastki chemicznepl_PL
dc.subjectsusz owocowo-warzywno-ziołowypl_PL
dc.subjectvegetable and herb concentrateen
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleThe Effect of Dried Fruit, Vegetable and Herb Concentrate on the Quality of Hens Eggsen
dc.title.alternativeWpływ suszu owocowo-warzywno-ziołowego na jakość jaj kurzychpl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Poultry and Ornamental Birds Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationPoultry Farm in Pniewo, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Poultry and Ornamental Birds Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Poultry and Ornamental Birds Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Poultry and Ornamental Birds Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number107-116


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska