Show simple item record

dc.contributor.authorGibczyńska, Marzena
dc.contributor.authorSobieralski, Ryszard
dc.contributor.authorMnich, Katarzyna
dc.contributor.authorGackowski, Marcin
dc.date.accessioned2022-03-14T10:56:00Z
dc.date.available2022-03-14T10:56:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGibczyńska M., Sobieralski R., Mnich K., Gackowski M. (2014). Evaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Water. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 309 (29), 41–52pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1016
dc.description.abstractPrzedmiotem opracowania jest ocena stopnia oczyszczenia ścieków w komunalnej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie na podstawie wartości następujących parametrów chemicznych i fizykochemicznych: zawiesina, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), ogólna zawartość azotu i fosforu. Do analizy wybrane zostały parametry charakteryzujące zanieczyszczenie ścieków, które w największym stopniu wpływają na stan odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki. W procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowogardzie redukcja zanieczyszczeń, określonych przez zawartość w ściekach zawiesiny, fosforu ogólnego, azotu ogólnego i wskaźników BZT i ChZT, była powyżej 90%. Przyjmując kryteria podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych z 2011 roku średnia zawartość zawiesiny w ściekach oczyszczonych w 2012 roku umożliwia zakwalifikować je do wód klasy I. Wartość stosunku ChZT : N w 2011 i 2012 roku wskazują na stabilizację składu chemicznego analizowanych ścieków oraz odpowiednie warunki do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji podczas ich oczyszczania. Powyższe wyniki stanowią podstawę do oceny dużej stabilności odnośnie pracy analizowanej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study is to assess the degree of wastewater purification in the municipal wastewater treatment plant in Nowogard on the basis of the following chemical and physiochemical parameters: suspension, biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD) and total contents of nitrogen and phosphorus. The analysis is based on the selected parameters of pollution of wastewater which to the greatest degree affect the condition of the receiver to which wastewater is discharged. In wastewater treatment process in the plant in Nowogard the reduction of pollution determined by the contents of suspension, total phosphorus, total nitrogen, BOD and COD indices was over 90%. Adopting the criteria included in the Regulation of the Minister of Environment of 2011 on the classification of the condition of homogenous surface waters, the mean suspension content in treated wastewater in 2012 Evaluation of effectiveness of municipal... 51 classifies it as water of class I. The values of COD : N ratio in the years 2011 and 2012 indicates stabilisation of the chemical composition of analysed wastewater and adequate conditions for denitrification process during wastewater treatment. The lack of significant differences between the levels of reduction of pollution (suspension, total phosphorus, total nitrogen, BOD and COD indices) in the time of sampling and in the years under analysis as well as their low coefficients of variation (1.5–6.4) indicating high accuracy of statistical analyses demonstrate high stability of the operation of the wastewater treatment plant in Nowogard.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbiochemical oxygen demanden
dc.subjectchemical oxygen demanden
dc.subjecttotal nitrogen and phosphorusen
dc.subjecttotal suspensionen
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjectazot ogólnypl_PL
dc.subjectbiochemiczne zapotrzebowanie na tlenpl_PL
dc.subjectchemiczne zapotrzebowanie na tlenpl_PL
dc.subjectfosfor ogólnypl_PL
dc.subjectoczyszczanie ściekówpl_PL
dc.subjectzawiesina ogólnapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleEvaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Watersen
dc.title.alternativeOcena efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w porównaniu z klasyfikacją stanu jednolitych części wód powierzchniowychpl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationWater and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Polanden
dc.contributor.organizationWater and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number41-52


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska